Viết đoạn văn về lợi ích của việc học tiếng anh - [Luyện Tập]

(Free Appvn)Viết đoạn văn bằng tiếng anh về lợi ích của việc học tiếng anh là chủ đề khá thú vị. Chủ đề này giúp người học tha hồ sáng tạo ra nhiều ý tưởng.

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học tiếng anh - [Luyện Tập]
Viết đoạn văn về lợi ích của việc học tiếng anh

Bài viết nên đọc :

Viết đoạn văn bằng tiếng anh về lợi ích của việc học tiếng anh là chủ đề khá thú vị. Chủ đề này giúp người học tha hồ sáng tạo ra nhiều ý tưởng. Đồng thời, bạn cũng có thể tạo nên sự khác biệt hơn so với những bài viết khác. Tuy nhiên, để làm tốt chủ đề này, bạn cũng cần vốn từ vựng, mẫu câu nhất định. Hãy cùng FreeAppVN khám phá nhé.

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học tiếng anh

#1 Viết đoạn văn về lợi ích học tiếng anh

I have been studying English for over 5 years, and I found out that it had brought me a lot of benefits. My mother told me English is an international language, so everyone should learn English in order to have an advantage to access to the world. For me it is not just simply a tool for communication, but it is also opens new doors to the vast ocean. It helps me get close to many sources of information through the books and material that I have read while learning.

Most of the books for learning English are about science, nature, news from around the world or much more interesting content so they can attract readers. Therefore, I can gain a lot of useful knowledge as well as having fun time reading them besides the skills in English. I also make a lot of new friends from many countries. And they let me know about many different cultures, the diversity of custom and tradition. I speak to people from Europe, America and Africa. Each of my friends has a lot of interesting things for me to explore. And we are all connected with each other by English.

I have a dream that one day I can travel to many parts of the world. And there is no tool which is simple to get and useful to help me achieve that dream like English.

I am totally confident that I can access to international friends as long as they also speak English, and the world is waiting for me to explore. English brings me a lot more benefits that I cannot name, and I am sure that I will regret if I do not study it properly.

Dịch:

Tôi đã học tiếng Anh hơn 5 năm, và tôi phát hiện ra rằng nó đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích. Mẹ tôi nói với tôi tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, vì vậy mọi người nên học tiếng Anh để có lợi thế tiếp cận với thế giới. Đối với tôi, nó không chỉ đơn giản là một công cụ để giao tiếp mà nó còn mở ra những cánh cửa mới cho đại dương bao la. Nó giúp tôi tiếp cận với nhiều nguồn thông tin thông qua những cuốn sách và tài liệu mà tôi đã đọc trong khi học.

Hầu hết các sách học tiếng Anh đều có nội dung về khoa học, thiên nhiên, tin tức trên thế giới hoặc nhiều nội dung hấp dẫn hơn nên có thể thu hút người đọc. Vì vậy, tôi có thể thu thập được nhiều kiến ​​thức bổ ích cũng như có thời gian vui vẻ khi đọc chúng bên cạnh các kỹ năng tiếng Anh. Tôi cũng có rất nhiều bạn mới từ nhiều quốc gia. Và họ cho tôi biết về nhiều nền văn hóa khác nhau, sự đa dạng của phong tục và truyền thống. Tôi nói chuyện với những người từ Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Phi. Mỗi người bạn của tôi đều có rất nhiều điều thú vị để tôi khám phá. Và tất cả chúng ta đều được kết nối với nhau bằng tiếng Anh.

Tôi có một ước mơ rằng một ngày nào đó tôi có thể đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Và không có công cụ nào đơn giản và hữu ích để giúp tôi đạt được ước mơ đó như tiếng Anh.

Tôi hoàn toàn tự tin rằng mình có thể tiếp cận với bạn bè quốc tế miễn là họ nói tiếng Anh và thế giới đang chờ tôi khám phá. Tiếng Anh mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích mà tôi không thể kể tên, và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ hối hận nếu tôi không học nó một cách bài bản.

Đoạn văn #2

There are many subjects that I have to learn at school, but my favorite one is English. It is the one that brings me the most practical usages as well as benefits, and I think my life will be better if I master this language. I used to be a very shy girl who did not like to talk to anyone, but I gradually changed myself as I learnt English. After a lot of speaking classes with foreign and Vietnamese teachers, I could finally gain confidence to communicate more. I feel that my tiny world has been opened since I had more friends thanks to my English classes. Besides, I am able find more sources to learn and research for my other subjects as well as general knowledge.

Most of the accurate information is in English, and the translation can sometimes have wrong meanings. Some of my friends and teachers are surprised about my transformation. But it is hard for them to believe that English is the cause. It is interesting that I can both study and play at the same time. Because I can learn new vocabulary while listening to music or watching movies.

There is no subject that like English, I have to put a lot of effort and focus in other ones. English for me is very different since I can find joy and comfort while studying it. My life had a big change when I decided to learn English. I hope I will continue to find more benefits from it.

Dịch:

Có rất nhiều môn học mà tôi phải học ở trường, nhưng tôi thích nhất là môn tiếng Anh. Nó là thứ mang lại cho tôi những cách sử dụng cũng như lợi ích thiết thực nhất, và tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn nếu tôi thành thạo ngôn ngữ này. Tôi đã từng là một cô gái rất nhút nhát, không thích nói chuyện với ai, nhưng tôi đã dần thay đổi bản thân khi học tiếng Anh. Sau rất nhiều lớp học nói với giáo viên nước ngoài và Việt Nam, cuối cùng tôi đã có thể tự tin để giao tiếp nhiều hơn. Tôi cảm thấy thế giới nhỏ bé của mình như được mở ra từ khi có thêm nhiều bạn bè nhờ các lớp học tiếng Anh. Bên cạnh đó, tôi có thể tìm thêm nhiều nguồn để học hỏi và nghiên cứu cho các môn học khác cũng như kiến ​​thức chung.

Hầu hết thông tin chính xác là bằng tiếng Anh, và bản dịch đôi khi có thể có nghĩa sai. Một số bạn bè và giáo viên của tôi ngạc nhiên về sự thay đổi của tôi. Nhưng thật khó để họ tin rằng tiếng Anh là nguyên nhân. Thật thú vị khi mình có thể vừa học vừa chơi. Bởi vì tôi có thể học từ vựng mới trong khi nghe nhạc hoặc xem phim.

Không có môn học nào giống môn tiếng Anh, em phải nỗ lực và tập trung rất nhiều vào những môn khác. Tiếng Anh đối với tôi rất khác biệt vì tôi có thể tìm thấy niềm vui và sự thoải mái khi học nó. Cuộc sống của tôi đã có một sự thay đổi lớn khi tôi quyết định học tiếng Anh. Tôi hy vọng tôi sẽ tiếp tục tìm thấy nhiều lợi ích hơn từ nó.

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học tiếng anh

Đoạn văn #3: Học tiếng anh tốt như thế nào?

I have been studying English since I was in secondary, and I realized that I had gain a lot of benefits from learning that language.

 • First, English makes me become much more confident in communicating and expressing my opinion. Through practicing in speaking class, I can develop both my communicating and pronouncing skills.
 • Second, English is a good supporting subject for my writing skill. By following the available grammars, I can gradually know how to make more convincing arguments as well as give demonstrating examples.
 • Third, listening skill helps me to have more focus to the details in every conversation. In that way, I can collect more valuable information in just a short time. Besides, I can also develop me note-taking skills since it is necessary to have a good note while I am listening to lectures. Last, what I had learnt in reading skill can be applied perfectly in reading any kind of material.

By scanning and skimming, I can understand thoroughly the main ideas of each page. In sum up, all of the four skills of English can particularly help me in a lot of aspects.

Dịch:

Tôi đã học tiếng Anh từ khi còn học cấp hai và tôi nhận ra rằng tôi đã thu được rất nhiều lợi ích từ việc học ngôn ngữ đó.

 • Đầu tiên, tiếng Anh giúp tôi tự tin hơn rất nhiều trong giao tiếp và thể hiện quan điểm của mình. Thông qua thực hành trong lớp học nói, tôi có thể phát triển cả kỹ năng giao tiếp và phát âm của mình.
 • Thứ hai, tiếng Anh là một môn học hỗ trợ tốt cho kỹ năng viết của tôi. Bằng cách làm theo các ngữ pháp có sẵn, dần dần tôi có thể biết cách lập luận thuyết phục hơn cũng như đưa ra các ví dụ minh họa.
 • Thứ ba, kỹ năng lắng nghe giúp tôi tập trung hơn vào các chi tiết trong mỗi cuộc trò chuyện. Bằng cách đó, tôi có thể thu thập nhiều thông tin có giá trị hơn chỉ trong một thời gian ngắn. Bên cạnh đó, tôi cũng có thể phát triển cho mình kỹ năng ghi chú vì cần phải ghi chú tốt trong khi nghe giảng.
 • Cuối cùng, những gì tôi đã học được trong kỹ năng đọc có thể được áp dụng hoàn hảo vào việc đọc bất kỳ loại tài liệu nào.

Bằng cách quét và đọc lướt, tôi có thể hiểu cặn kẽ những ý chính của mỗi trang. Tóm lại, tất cả bốn kỹ năng của tiếng Anh đặc biệt có thể giúp tôi về nhiều mặt.

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học tiếng anh

Đoạn văn #4

English has been an international language for a long time. I am also one of the million people who try to master it. It is cannot be denied that English is a very useful tool for communication. However, I think I get more benefits than that.

 • First, English helps me to be more confident. Therefore, I have to talk a lot if I want to be good at speaking skill. By learning English, it is not just my confidence is improved. But I can also develop my presenting as well as communicating skills.
 • Second, English offers me a bright way to access to the world. My mind has been opened widely since I learned it. I read more books, watch more TV programs and know more news, and all of them are in English.
 • Third, my mentality has been brought to another level thanks to English. I am now able to think of many different aspects of one thing. I see the world and everybody around me from different points of view. It helps me to become a more profound person. I am still a student at the moment, but I have already thought of my future career.

In my opinion, English is not just simply a language. But it also helps change a person in a more positive way. There are so many benefits that English can bring me, and I will always value them.

Dịch:

Tiếng Anh đã là một ngôn ngữ quốc tế trong một thời gian dài. Tôi cũng là một trong hàng triệu người cố gắng làm chủ nó. Không thể phủ nhận rằng tiếng Anh là một công cụ rất hữu ích để giao tiếp. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi nhận được nhiều lợi ích hơn thế.

 • Đầu tiên, tiếng Anh giúp tôi tự tin hơn. Vì vậy, tôi phải nói nhiều nếu muốn giỏi kỹ năng nói. Bằng cách học tiếng Anh, sự tự tin của tôi không chỉ được cải thiện. Nhưng tôi cũng có thể phát triển kỹ năng thuyết trình cũng như giao tiếp của mình.
 • Thứ hai, tiếng Anh mang lại cho tôi một con đường sáng tạo để tiếp cận với thế giới. Tâm trí của tôi đã được mở mang rộng rãi kể từ khi tôi học nó. Tôi đọc nhiều sách hơn, xem nhiều chương trình TV hơn và biết nhiều tin tức hơn, và tất cả chúng đều bằng tiếng Anh.
 • Thứ ba, trí lực của tôi đã được nâng lên một tầm cao khác nhờ tiếng Anh. Bây giờ tôi có thể nghĩ về nhiều khía cạnh khác nhau của một thứ. Tôi nhìn thế giới và mọi người xung quanh tôi từ những quan điểm khác nhau. Nó giúp tôi trở thành một người sâu sắc hơn. Hiện tại tôi vẫn còn là một sinh viên, nhưng tôi đã nghĩ đến nghề nghiệp tương lai của mình.

Theo tôi, tiếng Anh không chỉ đơn giản là một ngôn ngữ. Nhưng nó cũng giúp thay đổi một con người theo hướng tích cực hơn. Có rất nhiều lợi ích mà tiếng Anh có thể mang lại cho tôi, và tôi sẽ luôn trân trọng chúng.

Viết đoạn văn bằng tiếng anh về lợi ích của việc học tiếng anh là chủ đề khá hấp dẫn. Và sẽ vô cùng hay nếu bạn đa dạng ý tưởng của mình. Đồng thời, người học cũng cần lưu ý đến những điểm ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu quan trọng. Điều này sẽ giúp bạn ghi điểm tốt hơn, tạo ấn tượng đặc biết với người chấm đấy.

Chúc bạn thành công!
Hãy để lại cảm xúc của bạn ở thanh cảm xúc bên dưới!
Nhờ thanh cảm xúc đó mà tôi sẽ biết mức độ hài lòng của bạn về bài viết của tôi, tôi sẽ luôn cố gắng mang lại cho bạn sự hài lòng đạt 99%!
Nếu bạn có thắc mắc đừng ngần ngại bình luận dưới bài viết.Bộ phận hỗ trợ sẽ trả lời bạn ngay lập tức!

Top 5 Bài viết của Thành Nam đăng :