Cách Tạo hiệu ứng văn bản "Grunge Retro" trong Photoshop

(Free Appvn) Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn tạo hiệu ứng trong photoshop chủ đề là văn bản Grunge Retro bằng cách sử dụng Layer Styles, Noise và Grunge Textures

Cách Tạo hiệu ứng văn bản "Grunge Retro" trong Photoshop
Đây là kết quả của hiệu ứng văn bản

Bài viết nên đọc :

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng layer styles, noise và grunge textures, và adjustment layers để tạo hiệu ứng văn bản theo phong cách grungy halftone retro. Hãy bắt đầu nào!

Hiệu ứng văn bản này được lấy cảm hứng từ nhiều Layer Styles có sẵn trên GraphicRiver.

Hướng dẫn Tạo hiệu ứng chữ Grunge Retro

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách tạo một Pattern Layer

Bước 1

Tạo tài liệu mới với kích thước 512 x 512 px với WhiteBackground. Nhân đôi layer Backgroundnhấp phải thực hiện lệnh copy, và chọn Convert to Smart Object.

Cách tạo một Pattern Layer

Bước 2

Thiết lập Foreground và Background Colors thành Black White, và đi tới Filter > Render > Clouds.

Cách tạo một Pattern Layer

2. Cách tạo một Grungy Halftone Pattern

Bước 1

Đi tới Filter > Filter Gallery > Texture > Grain và sử dụng những cài đặt:

 • Intensity: 60
 • Contrast: 0
 • Grain Type: Sprinkles

Cách tạo một Grungy Halftone Pattern

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng New effect layer ở dưới cùng của cửa sổ Filter Gallery để thêm bộ lọc khác.

Đi tới Sketch > Halftone Pattern, và sử dụng những cài đặt này:

 • Size: 2
 • Contrast: 6
 • Pattern Type: Dot

Cách tạo một Grungy Halftone Pattern

Bước 3

Thêm một layer hiệu ứng mới, đi đến Sketch > Graphic Pen và sử dụng những cài đặt này:

 • Stroke Length: 15
 • Light/Dark Balance: 50
 • Stroke Direction: Right Diagonal

Nhấp OK khi hoàn thành.

Cách tạo một Grungy Halftone Pattern

Bước 4

Đi tới Edit > Define Pattern và nhập tên Front Pattern.

Cách tạo một Grungy Halftone Pattern

3. Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với kích thước 950 x 750 px, nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở dưới bảng Layers và chọn Solid Color.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 2

Thiết lập fill Color  #a2563b.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 3

Double-click vào layer Solid Color để áp dụng hiệu ứng Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Pattern: Dots

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Điều này sẽ tạo background cơ sở.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

4. Cách tạo Text Layer Smart Objects

Bước 1

Tạo văn bản bằng cách sử dụng phông Burford. Thiết lập Color  White, Size là 350 pt, và Tracking là -75.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 2

Đặt tên cho layer văn bản là Text, nhấp phải vào layer đó và chọn Convert to Smart Object.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 3

Nhân đôi layer Text.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

5. Cách tạo Extrusion Layers

Bước 1

Nhân đôi layer Text một lần nữa, đặt tên bản mới sao chép là Extrusion, sau đó đặt nó vào một nhóm và đặt tên là Extrusion 

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 2

Với việc chọn layer Extrusion, nhấn Command-T để vào chế độ Free Transform Mode. Nhấn mũi tên bên trái - Left Arrow  mũi tên bên phải - Down Arrow mỗi phím một lần để di chuyển layer Extrusion 1 px.

Nhấn phím Return để chấp nhận thay đổi.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 3

Nhấn Shift-Command-Option-T khoảng 21 lần để tạo 21 bản sao với cùng vị trí.

Bạn có thể quyết định số lượng bản sao bạn muốn tạo dựa trên kích thước extrusion bạn muốn, vì vậy tự do chọn số lượng bản sao bất kỳ mà bạn thích.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 4

Chọn tất cả các layer Extrusion, đi tới Layer > Arrange > Reverse để sắp xếp vị trí chính xác cho các layer.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 5

Đặt ba layer Extrusion ở trên vào nhóm Front, ba layer ở dưới trong nhóm Back, và layer còn lại trong nhóm Middle.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

6. Cách tạo Shadow Layers

Bước 1

Nhân đôi layer Extrusion cuối cùng (phía dưới layer trong nhóm Back), và đặt tên bản sao là Shadow.

Kéo layer Shadow ra khỏi nhóm Extrusion và đặt nó trong nhóm mới cùng tên Shadow.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 2

Sử dụng cùng một vị trí và nhân đôi các bước để tạo ra một vài bản sao layer Shadow, chỉ lần này, bạn cần phải di chuyển layer Shadow  1 px qua phải và xuống 1 px.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 3

Hãy chắc chắn đảo ngược thứ tự các layer Shadow khi bạn thực hiện xong việc tạo ra các bản sao.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 4

Đặt layer Text  Text copy trong nhóm Text.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

7. Cách tạo style cho Layer Text

Double-click layer Text copy để áp dụng theo layer style:

Bước 1

Thêm Stroke với các cài đặt:

 • Size: 3
 • Position: Inside
 • Color: #fbe8d2

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 2

Thêm Inner Shadow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #515151
 • Opacity: 50%
 • Distance: 6
 • Choke: 50
 • Size: 5

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 3

Thêm Color Overlay với các cài đặt:

 • Color: #f5edea
 • Blend Mode: Darker Color
 • Opacity: 50%

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 4

Thêm Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Color Burn
 • Pattern: Sawtooth
 • Scale: 50%

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 5

Thay đổi giá trị Fill của Text copy  0.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 6

Double-click vào layer gốc Text để áp dụng hiệu ứng Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Opacity: 95%
 • Pattern: Front Pattern
 • Scale: 50%

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Đây sẽ là style phần trước của văn bản.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

8. Cách tạo Style Extrusion

Bước 1

Double-click nhóm Front để áp dụng hiệu ứng Color Overlay bằng cách sử dụng Color #3c3b3b.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 2

Right-click layer Front, chọn Copy Layer Styleright-click layer Back, và chọn Paste Layer Style.

Mở rộng nhóm Middle, chọn tất cả layer trong nhóm, right-click vào layer bất kỳ và chọn Paste Layer Style lần nữa.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 3

Double-click nhóm Middle để áp dụng Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Divide
 • Opacity: 35%
 • Pattern: Diagonal line medium

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Đây sẽ là style extrusion.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

9. Cách tạo Style Shadow

Bước 1

Double-click nhóm Shadow để áp dụng hiệu ứng Color Overlay với các cài đặt:

 • Color: #a89a96
 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 75%

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 2

Thay đổi giá trị Fill của nhóm Shadow  0%.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

10. Cách tạo Texture Overlays

Trước khi thêm textures, đặt TextExtrusion và nhóm Shadow trong một nhóm và đặt tên là Text Effect, sắp xếp chúng trật tự.

Bước 1

Cách tốt hơn để thêm các textures như smart objects bằng cách đi tới File > Place Linked.

Bắt đầu bằng cách thêm ảnh UNRESTRICTED - Digital Grunge Texture 11 ở trên layer Solid Color và điều chỉnh kích thước nếu cần.

Đặt lai tên layer thành BG Texture và thay đổi chế độ Blend Mode thành Color Dodge và giảm Opacity xuống 30%.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 2

Đi tới Image > Adjustments > Hue/Saturation, và thay đổi giá trị Saturation xuống -100.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ của Photoshop hoặc không thể áp dụng những điều chỉnh trực tiếp đến các layer smart object vì một số lý do, bạn có thể sử dụng rasterize layer hoặc adjustment layers để thay thế.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 3

Đi tới Image > Adjustments > Brightness/Contrast.

Đánh dấu hộp Use Legacy và thay đổi Contrast xuống -50.

Tùy chọn legacy sẽ giúp điều chỉnh độ tương phản của toàn bộ màu đen và trắng, tạo ra ít độ tương phản hơn.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 4

Đặt ảnh Film Grain ở trên tất cả các layer và thiết lập lại kích thước khi cần.

Đặt tên layer của texture là Texture Overlay 1 và thay đổi chế độ Blend Mode thành Overlay.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 5

Đi tới Image > Adjustments > Levels và thay đổi giá trị Gamma  0.70.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 6

Đặt ảnh UNRESTRICTED - Digital Grunge Texture 16 trên tất cả các layer và thiết lập lại kích thước khi cần.

Đặt lại tên layer của texture thành Texture Overlay 2, thay đổi chế độ Blend Mode thành Soft Light và giảm Opacity xuống 20%.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 7

Đi tới Image > Adjustments > Hue/Saturation và thay đổi giá trị Saturation xuống -100.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

11. Cách thêm Global Adjustment Layers

Bước 1

Thêm một layer Gradient trên tất cả các layer.

Tạo một Transparent to Fill Color bằng cách sử dụng màu #6f6f6f cho bên trái và#000000 cho bên phải.

Thay đổi Style thành Radial  Scale lên 200 và sau đó thay đổi Blend Mode thành Overlay.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 2

Thêm layer Brightness/Contrast và thay đổi Contrast thành 25.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 3

Thêm layer Photo Filter, và sử dụng màu Color #ec9600.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 4

Thêm layer Color Balance và sử dụng các cài đặt:

Midtones

 • Cyan/Red: 20
 • Magenta/Green: 12
 • Yellow/Blue: 12

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

12. Cách tạo một hiệu ứng Grungy 

Bước 1

Chọn nhóm Text Effect và nhấp vào biểu tượng Add layer mask ở trên của thanh Layers để thêm mặt nạ cho nó.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 2

Chọn công cụ Paint Bucket Tool, chọn Pattern trong thanh Options và chọn pattern fill 15 từ Light Grunge Seamless Patterns Vol. 3.

Đảm bảo mặt nạ Text Effect được chọn và nhấp vào fill với pattern.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 3

Để tăng hiệu ứng grungy, bạn có thể nhấn Command-L để tới hộp Levels, và tăng giá trị Shadows cho tối lên pattern bên trong mặt nạ, làm tăng các vùng bị xóa bởi nó, kết quả hiệu ứng grungy nhiều hơn.

Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành

Trong hướng dẫn này, chúng tạo một pattern bán sắc bằng cách sử dụng hai bộ lọc.

Sau đó, chúng ta tạo ra văn bản, chuyển đổi nó thành một smart object và nhân đôi nó để tạo ra layer extrusion và layer shadow. Sau đó, chúng ta tạo style cho văn bản, layer extrusion, và shadow để đạt được hiệu ứng halftone retro.

Cuối cùng, chúng ta sử dụng texture overlays, adjustment layers, và pattern fills để hoàn tất hiệu ứng.

Donate MoMo: 0969924576 Donate PayPal : chiasekienthuc1008@gmail.com

Top 5 Bài viết của Viong :

Note: Bài viết này hữu ích với bạn chứ? Đừng quên đánh giá bài viết, like và chia sẻ cho bạn bè và người thân của bạn nhé !

Bạn có thắc mắc hay muốn đặt câu hỏi truy cập vào mạng xã hội Sharezoom theo đường liên kết này : https://sharezoom.net để đặt câu hỏi .